Република България ● Община Смядово

Езици

Дом за възрастни хора с психични разстройства - с. Черни връх

60 години

През 1954 г.  в живописна местност в подножието на Провадийското плато на територията на бившия манастир „Св. Иван Рилски” е създаден Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх. Вярваме, че светецът е наш покровител.      Днес, домът е специализирана институция на държавна бюджетна издръжка и е в управление на Кмета на община Смядово. Разположен на площ 28 210 кв.м, на 23 км. от общинския център гр. Смядово и на 48 км. от областния град Шумен, домът разполага със служебен транспорт, който обслужва изцяло нуждите на институцията. Капацитетът е 90 места за жени с диагноза „Шизофрения”.

Специализираната институция е обособена в 5 основни блока:

 • първи блок: медицински сектор, кабинет на социалните работници, спални помещения за потребители, вътрешен санитарен възел, терапия за трудотерапевнични занимания, кухненски блок, трапезария за потребителите, кухненски сектор;
 • втори блок: спални помещения, вътрешен санитарен възел, стая за усамотяване и трапезария за потребители;
 • трети блок: фитнес зала, терапия за трудотерапевтични занимания, терапия по готварство и кулинария;
 • четвърти блок: перално помещение, фризьорски салон, съблекални и бани за потребителите;
 • пети административен блок: кабинети на директор, оперативен счетоводител и домакин.

В ДВХПР дворното пространство е добре поддържано, оформени са беседки, пейки, алпинеум, множество цветни лехи, алеи и тревни площи, обособени са  кът за усамотяване и терапия на открито.

ДВХПР с. Черни връх се предоставят следните социални услуги

 1. Осигуряване на рационално и пълноценно хранене.
 2. Осигуряване на качествени здравни грижи.
 3. Задоволяване на ежедневни потребности.
 4. Осигуряване на съдействие за участие в образователна програма съобразена с възрастта и личния избор на потребителя.
 5. Съдействие и помощ при организиране на свободното време и личните контакти.
 6. Предоставяне на терапевтични и рехабилитационни дейности.

Рационално и пълноценно хранене

 • осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за храните и нормативните актове по прилагането му;
 • осигурена качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
 • съответствие на помещенията, в които се съхраняват хранителни продукти, на изискванията, определени от специализираните контролни органи.

Здравни грижи

 • има осигурено 24 часово медицинско обслужване без прекъсване.
 • осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
 • осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;

Задоволяване на ежедневни потребности

 • почистване на спалните помещения,
 • подпомагане при извършване на личния тоалет,
 • пране, изкърпване и гладене на дрехите на потребителите.

Образователна програма съобразена с възрастта и личния избор на потребителя

 • осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите;
 • осигуряване на достъп до информация.

Съдействие и помощ при организиране на свободното време

 • осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време;
 • осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица;
 • организиране на спортни мероприятия;
 • организиране на културни мероприятия в специализираната институция и извън нея, исторически, опознавателни и развлекателни екскурзии, почивка на море и планина.

Терапевтични и рехабилитационни дейности.

 • в трудотерапиите се провеждат трудотерапевтични занимания свързани с       функционална, занимателна, образователна, музикотерапия, арттерапия и др.
 • терапията на открито се използва за провеждането на образователна терапия по групи, индивидуална работа, смехотерапия, зоотерапия и музикотерапия.
 • в терапията по “Готварство и кулинария” се осъществява функционална трудотерапия.
 • в залата за рехабилитация и фитнес се провеждат рехабилитационни мероприятия с потребителите с наднормено тегло и по желание.

Опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала

Доставчика на социални услуги е с висше образование степен магистър, със специалност „специалист по философия” и втора специалност история. Има опит като социален работник в Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, преподавател по психология, логика и философия, кмет на община.

ДВХПР с. Черни връх разполага с  персонал от 51 щатни бройки, от които:

Специалисти: директор – 1 бр.; социален работник – 3 бр; трудотерапевт – 5 бр.;  медицински фелдшер – 1 бр.; старша медицинска сестра – 1 бр.; медицински сестри – 7 бр., две от които на 0,5 щатна длъжност;    кинезитерапевт – 1 бр.;

Общ персонал:  оперативен счетоводител – 1бр. домакин – 1 бр; главен готвач – 1 бр.; помощник готвач – 2 бр.; работник кухня – 2 бр.; перач гладач – 1 бр.; перач шивач – 1 бр.; санитари – 14 бр.; шофьор – 2 бр.; огняр – 2 бр.; общ работник – 2 бр.; пазач – 3 бр. по ПМС 66.

Условия и правила за ползване на социалните  услуги:

 • Настаняването на лица в ДВХПР с. Черни връх се извършва със Заповед от Директора на дирекция Социално подпомагане гр. В. Преслав.
 • Необходимите документи за постъпване в ДВХПР с. Черни връх, съгласно чл.40, ал.1,2 и 3 от ППЗСП са:
  • Писмена молба /по образец/;
  • Декларация /по образец/;
  • Доклад-предложение /по образец/;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Удостоверение за раждане;
  • Копие от ЛАК /ако има такъв/, здравна книжка;
  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК /ако има такова/;
  • Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние издадено от личния лекар на кандидата;
  • Медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от психиатър;
  • Две снимки;
  • Съдебно решение за поставяне под запрещение или попечителство /ако има такова/ или съдебно удостоверение за заведен иск по чл.275 от ГПК във вр.с чл.5 ЗЛС;
  • Заповед за настойничество или попечителство /ако има такова/;
  • Актуална справка за пенсия, издадена от РУСО;
  • Удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания;
  • Удостоверение за декларирани данни от ТД "Приходи и администриране на местни данъци и такси";
  • Медицински бележки, че лицето не е в КЗБ и за резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози, издадени до 7 дни преди настаняването;
  • Лицето се настанява в указания срок, съгласно Заповедта на Директора на Дирекция "Социално подпомагане".
  • На всеки новоприет в ДВХПР с. Черни връх се извършва задължителен медицински преглед, осигурява се спално помещение с легло, гардероб и нощно шкафче.

Доставчика предоставя на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги, който следва да се подпише от доставчика и потребителя / настойника или попечителя за срок договорен между страните.

Процедура за подаване на жалби

 1. Жалбата се подава писмено, като съдържа пълното име и адреса на гражданина от когото изхожда, естеството на жалбата, дата и подпис.
 2. Длъжностното лице приело жалбата, потвърждава с писмено отбелязване на внасянето й.
 3. Датата на започване на жалбата е датата на постъпването и в ДВХПР с. Черни връх.
 4. След постъпването на жалбата, Директора на ДВХПР в 14 дневен срок дава писмен отговор на гражданина подал жалбата за предприетите мерки относно жалбата.

Изписването на потребител на социални услуги от ДВХПР с. Черни връх

 • се осъществява със Заповед на Директора на  ДВХПР с. Черни връх , след подадена от настойника или попечителя молба;
 • потребителите на социални услуги се изписват по желания на законният им представител;
 • при промяна в здравословното състояние, несъответстващо на спецификата на предоставяните социални услуги, доказано с ЕР, ТЕЛК/НЕЛК или РЕЛКК/;при системно нарушение на правилника за вътрешния ред;
 • при незаплащане на дължимата такса.

Горепосоченото се регламентира в договора за предоставяне на социални услуги.

Договора се изготвя в два екземпляра, по един за всяка страна.

9827 С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. СМЯДОВО, УЛ. "ДОМ ДУШЕВНО БОЛНИ" № 1, ТЕЛ. 05352 2218, 2474

ГАЛЕРИЯ (PDF) (1.55 MB, PDF)

Категория: