Република България ● Община Смядово

Туризъм

Релефът, с който се характеризира Община Смядово е типичен за предпланините на Източна Стара планина. Хълмистият характер определя разпределението на площта, като половината от нея е разположена на наклонени терени, около една трета на стръмни и много стръмни склонове и почти една пета – на равни и полегати терени...
Община Смядово е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина и попада в две физико-географски области: Област на Дунавската равнина, източна подобласт (Лудогорско-Добруджанска); Шуменско-Провадийски район и Старопланинската област, подобласт на Предбалкана...
Археологическите находки в околностите на Смядово говорят за непрекъснат живот в продължение на хилядолетия. През 2000 година е открита Тракийска гробница, изключително красива и с ефектна фасада. Тя датира от IV в.пр.Хр. и е единствената в България от този период, на която има надпис.
Subscribe to Туризъм