Република България ● Община Смядово

Езици

Географски дадености

РЕЛЕФ:

Релефът, с който се характеризира Община Смядово е типичен за предпланините на Източна Стара планина. Хълмистият характер определя разпределението на площта, като половината от нея е разположена на наклонени терени, около една трета на стръмни и много стръмни склонове и почти една пета – на равни и полегати терени. Най-високата точка е връх “Ракойна” с 725 м. надморска височина, а най-ниската е на около 90 м. надморска височина.

КЛИМАТ:

Територията на Община Смядово се намира в умерено-континенталната подобласт на Европейската континентална климатична област. Източната част на общината попада в средния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Под въздействието на планинските масиви острият характер на климата е значително смекчен и голямо влияние за това оказва Черно море. Преобладаващите ветрове са от северозапад и североизток, особено през есента и зимата. Често явление е фьонът, който се проявява най-често в южните части на общината.

ПОЧВИ:

Почти 2/3 от площта на Община Смядово е разположена върху почви с мощност на почвения профил над 30 см. Има наличие на алувиална, алувиално-ливадни, алувиално-делувиални, хумусно-карбонатни, тъмно сиви горски, сиви горки и светлосиви горски почви.

ВОДИ:

Водните течения на територията на Община Смядово са къси и със силно непостоянен воден отток през течение на годината, като по-голямата част от тях пресъхват през летните месеци.

С най-голям водосборен басейн, който не пресъхва през цялата година е р.Брестова. Тя води началото си от склоновете южно от с.Риш и се влива в р.Камчия. Водният отток е сравнително постоянен.

По-главни притоци са реките Александровска, Алашка, Крещеница, Малка река, доловете Бялата вода, Стражки дол и дол Петловица.

В североизточната част на общината  протича р.Камчия и в нея се вливат къси водни течения, разположени северно и южно от реката.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ:

На територията на Община Смядово рудни полезни изкопаеми няма. От нерудните изкопаеми перспективни са сенонските варовици.В района южно от с.Риш и с.Веселиново се намират малки лещи или тънки прослойки от гагатни въглища, които са негодни за експлоатиране. Пясъчниците и варовиците на сенона, барема и апта, както и пясъчниците на хотрива се използват за строителен материал. С добри качества за строителство е добива на пясък и чакъл от терасите на р.Камчия.