Република България ● Община Смядово

Езици

Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово

ПРОЕКТ "ГРИЖА И ПОМОЩ В ДОМА НА ЛИЦА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМЯДОВО"

ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.04-0124-C0001

СЪОБЩЕНИЕ

От 1 март 2013 г. стартираха дейностите по проект „Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово”. Към настоящия момент като работещи в Звено за предоставяне на почасови социални услуги преминаха бяха 44 лица, а бяха обслужени повече от 115 лица,нуждаещи се от помощ в тяхното ежедневие. Услугите се предоставят в населените места от общината, с изключение на селата Александрово Черни връх и Желъд, тъй като не постъпиха заявления за включване в проекта от лица от тези населени места.

Почасовите социални услуги, които се предоставят по проекта, включват различни дейности, като почистване на обитаваното от потребителя на социалната услуга, помещение, помощ при хранене, помощ при отсервиране, помощ за ежедневен тоалет, пазаруване, купуване на необходими лекарства, консултации с личния лекар и др. Проектът получава широк обществен отзвук, и той е особено полезен, защото има много нуждаещи се жители на община Смядово от полагане на ежедневни грижи, за да не останат изолирани и самотни заради тяхното тежко социално положение. Освен това проектът подпомага социалната икономика, като създава работни места на безработни лица от общината.

Предоставянето на почасовите социални услуги ще продължи до 28.02.2014г.

Категория: