Република България ● Община Смядово

Езици

І. Административно-технически услуги по устройство на територията

І. Административно-технически услуги по устройство на територията

 

1. Справки (устни и писмени) от кадастъра (чл. 55 от ЗКИР, във връзка с §4 от ПЗР на ЗКИР) – безплатно;

2. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър ( чл.44 от Закон за управление на етажната собственост) – безплатно;

3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство (чл. 107, т. 5 от ЗМДТ)

Цена: 10,00 лв.;

4. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план (§.4, т. 2 от ПЗР на ЗКИР) – безплатно;

5. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (чл. 74, ал. 2 от ЗУТ) - безплатно;

6. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ) – безплатно;

7. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве (чл. 156б от ЗУТ) – безплатно;

8. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1 от ЗУТ)

Цена: 15,00 лв.;

9. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба (чл.202 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

10. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии (§.4, ал. 3; §.4, ал. 5 от ЗСПЗЗ) - таксата се изчислява комплексно в зависимост от броя на административните услуги;

11. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж (Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите ) – безплатно;

12. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове (чл.135, ал.3 и чл.136 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

13. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост (чл. 192; чл. 193 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

14. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти (§.1, т. 10; §.4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР)

Цена: 10,00 лв.;

15. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти (чл. 141, ал. 1 от ЗУТ) - 0,3 % от стойността на проекта, но не по малко от 50,00 лв. и не повече от 1 500 лв.;

16. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени ( чл. 145, ал. 5 от ЗУТ ) - 0,2% от стойността на проекта, но не по малко от 50,00 лв. и не повече от 1 500 лв.;

17. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от ЗУТ) - За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите по наредбата (чл.150 ал.4 от ЗУТ);

18. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация (чл. 175, ал. 2 от ЗУТ) - 0,2% от стойността на извършените строително монтажни работи /СМР/, не по-малко от 50,00 лв., но не повече от 1 500 лв.;

19. Издаване на скици за недвижими имоти (§.4, ал. 1, т. 1 от ПЗР на ЗКИР)

А. Цена за формат А4: 15,00 лв.,

Б. Цена за формат А3: 20,00 лв.;

20. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението (чл. 12, ал. 3; чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

21. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за строежи с влязло в сила разрешение за строеж (чл. 148, във връзка с; чл. 72, ал. 1 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти (чл. 193, ал. 3) – безплатно;

23. Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура (Закон за общинската собственост - чл. 26, ал. 6, т. 1; чл. 26, ал. 6, т. 2; чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1; Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3, т. 8) – безплатно;

24. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3 от ЗУТ) - 0,2% от стойността на проекта, но не по малко от 50,00 лв. и не повече от 1 500 лв.;

25. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ (чл.203 от ЗУТ) - 0,2% от стойността на проекта, но не по малко от 50,00 лв. и не повече от 1 500 лв.;

26. Издаване разрешение за изработване на ПУП / ОУП:

А. в случай, че се разрешава от общински съвет

Цена: 40,00 лв.;

Б. в случай, че се разрешава от кмета на общината

Цена: 20,00 лв.;

27. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект (чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) - 50% от таксата за издаденото строително разрешение;

28. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ)

Цена: 120,00 лв;.

29. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи (чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ и чл. 181, ал. 2 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв. ;

30. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти (чл.194 ал.1 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв. ;

31. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (чл. 16, ал. 5 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

32. Издаване скица-виза за проучване и проектиране (чл.140 от ЗУТ)

Цена: 25,00 лв.;

33. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§.16, ал. 1 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

34. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ (чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ )

Цена: 10,00 лв.;

35. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване (чл. 195, ал. 5; чл. 196 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

36. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми ( чл. 131 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

37. Издаване на разрешение за строеж (чл. 148 от ЗУТ)

Цена: 25,00 лв.;

38. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока (чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

39. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ) – безплатно;

40. Попълване/поправка на кадастрален план (§.4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР)

Цена: 20,00 лв.;

41. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици (чл. 190; чл. 191 от ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

42. Одобряване на ПУП/ОУП:

А. в случай, че се одобрява от общински съвет

Цена: 40,00 лв.;

Б. в случай, че се разрешава от кмета на общината

Цена: 20,00 лв.;

43. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях ( чл.107, т.6 от ЗМДТ)

формат на хартията

А4

210х297

А3

297х420

А2

420х594

А1

594х841

А0

841х1189

черно - бяло

0,20

0,40

0,80

1,50

3,00

цветно

1,00

2,00

2,50

5,00

10,00

Забележка: Заверка вярно с оригинала се заверява, като се доплаща по 0,30 ст. за всяка страница. Нотариална заверка се доплаща по 3,00 лв. за първа страница и на всяка следваща страница 2,00 лв. на страница.

44. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет (чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ)

Цена: 2,00 лв. на страница;

45. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи (чл.56 и чл.57 от ЗУТ)

Цена: 50,00 лв.;

46. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – (чл. 147, ал. 1; чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 153 от ЗУТ)

Цена: 20,00 лв.;

47. Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали

Цена: 10,00 лв.

48. Съставяне на констативен акт за незаконно строителство (чл. 224а от ЗУТ) – безплатно;

49. Изготвяне на извадка от действащ устройствен план

Цена: 10,00 лв.;

50. Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49 и чл. 50 на ЗУТ)

Цена: 10,00 лв.;

51. Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

Цена: 5,00 лв.;

52. Издирване на собственост на граждани по разписни списъци – безплатно;

53. Съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица – безплатно, услугата се предоставя в случай че щетите са от природни бедствия;

54. Придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по пораграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

Цена: 50,00 лв.;

 

Сроковете за извършване на услугите са:

1. обикновена – в рамките на 7 работни дни;

2. експресна в рамките на един работен ден.

 

Експресната услуга се заплаща със 100% увеличение от посочените цени.