Република България ● Община Смядово

Езици

ІІ. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи:

Съобщение за раждане от здравно заведение; лична карта; заверен препис от акт за раждане съставен в чужбина; съдебно решение; лична карта на обявител, родител или осиновител, който получава удостоверението

Срок - 7 дни, Такса – безплатно

2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Необходими документи:

Лични карти; медицински свидетелства; документи за семейно положение - декларация; съдебно решение и др.

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Необходими документи:

Съобщение за смърт от здравно заведение; лична карта; препис от акт за смърт съставен в чужбина; съдебно решение представено от заявителя

Срок - 7 дни, Такса – безплатно

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса; проверка на правен интерес

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Необходими документи:

Лична карта; документ за доказване на правен интерес; други официални документи; документ за платена такса

Срок - 14 дни, Такса - 5.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

Лична карта; препис-извлечение от акт за смърт; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

9. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи:

Лична карта; документ за гражданско състояние; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 5.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

14. Съставяне на актове по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), за събития случили се в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; документ преведен на български език с Апостил

Срок - 5 дни, Такса - безплатно

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

16. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 3.00 лв.

19. Припознаване на родено извънбрачно дете

Необходими документи:

Декларация за припознаване; лична карта

Срок - 3 месеца, Такса - безплатно

20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (легализация)

Необходими документи:

Лична карта; издаденият документ; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 20.00 лв.

21. Заверка на покана - декларация за частно посещение на чужденец в Република България

Необходими документи:

Лична карта на канещия; нотариално заверена декларация - покана; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса - 10.00 лв.

22. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

Необходими документи:

Заверен препис от акт за раждане; копие от лична карта

Срок - 14 дни, Такса - безплатно

23. Корекция на име на български гражданин с решение на съда

Необходими документи:

Лична карта, съдебно решение; други документи доказващи правно основание

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

24. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

Необходими документи:

Лична карта; документ за платена такса

Срок - 3 дни, Такса – 2.00 лв./стр.

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи:

Лична карта; преведен и легализиран препис от акта

Срок - 7 дни, Такса - безплатно

26. Учредяване на настойничество и попечителство – безплатно

27. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване

Необходими документи:

Документи доказващи правно основание

Срок - 7 дни, Такса - 5.00 лв.

28. Заявление за установяване наличието на българско гражданство

Необходими документи:

Лична карта; документ за гражданско състояние; документ за платена такса в СО; заявление от МП; документ за платена такса за МП

Срок - 20 дни, Такса - безплатно

29. Приемане и обработка на преписки за изготвяне предложения за отпускане на персонални пенсии - безплатно

30. Обработка на преписки за опрощаване на държавни вземания постъпили от Администрацията на Президента - безплатно

32. Издаване на удостоверение за родителски права – 5.00 лв.

33. Издаване на удостоверение за многодетна майка – 1.00 лв.

34. Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца – 1.00 лв.

35. Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК - безплатно

36. Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване и присвояване на ЕГН – 5.00 лв.

37. Издаване на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключване на граждански брак с български гражданин в чужбина – 10.00 лв.

38. Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл.118-119 от Кодекса за международно частно право - безплатно