Република България ● Община Смядово

Езици

ІІІ. Административно-технически услуги

1. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти – 7.00 лв.

2. Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти – 7.00 лв.

3. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост – 7.00 лв.

4. Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица – 7.00 лв.

5. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост - безплатно

6. Продажба на жилищни имоти- общинска собственост - процедура

7. Продажба на нежилищни имоти- общинска собственост - процедура

8. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - процедура

9. Учредяване право на строеж върху общински терени - процедура

10. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост -процедура

11. Учредяване право над надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти – общинска собственост - процедура

12. Учредяване право на преминаван през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура - процедура

13. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, собственост на физически или юридически лица - процедура

14. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица - процедура

15. Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение - процедура

16. Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди -безплатно

17. Издаване на удостоверение на картотекирани граждани за покупка на жилище по ЗУЖВГМЖСВ – 5.00 лв.

18. Продажба на общински жилища - процедура

19. Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост - процедура

20. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове - безплатно

21. Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти – 5.00 лв.

22. Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект – 5.00 лв.

23. Издаване на заверени копия от документи – 3.00 лв.

24. Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината –3.00 лв.

25. Заверка на молба-декларация с нотариален акт по обстоятелствена проверка – 7.00 лв.

26. Издаване на удостоверения за извършена обстоятелствена проверка за недвижим имот –7.00 лв.

27. Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот – 7.00 лв.

28. Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.16 от НРПУРОИ за срок от 4 години - процедура

29. Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС – процедура

30. Цена на документация за участие в търгове и конкурси по Закона за общинската собственост:

- за отдаване под наем на имоти-общинска собственост – безплатно

- за продажба на имоти-общинска собственост – 15.00 лв./брой