Република България ● Община Смядово

Езици

Информация за коронавирус COVID-19

петък, 13.03.2020 г.
Категория: 

На посочения линк https://www.youtube.com/watch?v=9cJnCcMh0LE можете да получите повече информация относно практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19 от лекцията на д-р Симидчиев - пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална диагностика от Медицинския институт на МВР-София. Споделете с ваши близки.

 


 

 

 

 

З А П О В Е Д

Гр.Смядово, 2020г.

 

На осн. чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпостранението на   COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република  България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и заповед № РД-01-124/ от 13 март 2020г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Смядово до 29 март 2020г.:

  1. Да се преустановят посещенията в увеселителни зали, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
  2. Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата.
  3. Да се преустановят всички посещения в клубове на пенсионера, читалища и всички общински сгради и  социални заведения на територията на Общината.
  4. Да се преустановят посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Общината.
  5. Да се преустановят всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  6. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, семейни тържества, спортни и културно-развлекателни мероприятия.
  7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е възможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в включително филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  8. Да се преустановят профилактичните прегледи и профилактичните имунизации.
  9. Работещите във всички обществени сгради и търговски обекти ,задължително да почистват с дезинфектанти 4 пъти дневно. Да поставят дезинфекционни пътеки на вход и изход на обекта и извършват дезинфекция на врати, витрини, плотове и др. повърхностти, които са в постоянен контакт с клиентите. Работодателите да подсигурят на всички работещи в търговските обекти маски, ръкавици и дезифектанти.
  10. Всички управители на сдружения на етажната собственост да създадат организация за дезинфекция на коридорите на избени помещения, стълбищните клетки /етажни и междуетажни площадки/, асансьорите и асансьорните шахти.

     Срокът и обхвата на мерките по т.І може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

      Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно   съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, срещу подпис за сведение и стриктно изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово


ОБЩИНА СМЯДОВО РАЗКРИВА ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, оперативния щаб на община Смядово разширява дейността на служителите по проект № BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“ и „Мобилен екип за подкрепа“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, които ще оказват социално – здравни услуги и ще бъдат на разположение в помощ на самотно живеещи възрастни хора – болни, без близки и в невъзможност за самостоятелно обслужване, хора с двигателни затруднения и такива, поставени под карантина.

Услугата е свързана с необходимостта от ограничаване излизането на тези групи граждани, които са най-уязвими. Доставките на медикаменти и храни ще става до адрес, като ще се заплаща единствено стойността на стоките, а транспортът ще бъде безплатен.

Заявките трябва да съдържат трите имена на нуждаещия се, точен  адрес, както й какви храни и медикаменти  са необходими. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок.

Откриваме горещи телефони, на които в дните от понеделник до петък, във  времето от 8:00 до 17:00 часа,  ще се приемат заявки за доставка на храна и медикаменти.

Тел. 0895640026 – БОГОМИЛА КЪНЕВА, координатор „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Тел.    0897860565 – ДОНКА ДЕЛЕВА, мед. сестра към „МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА“

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово


Препоръка (99.77 KB, PDF)