Република България ● Община Смядово

Езици

Инфраструктура

Инфраструктурните системи  имат важно локализиращо влияние и са в основата на формирането на инвестиционния интерес към определена територия. Ето защо нейното развитие е един от приоритети, залегнали в настоящата стратегия за местно икономическо развитие на община Смядово.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ

Водоснабдяването за питейно-битови и промишлени нужди в общината се осъществява посредством 11 бр. каптажи, 9 бр. шахтови кладенци и 3 бр. тръбни кладенци.

Във всяко населено место има изградени напорни резервоари - за селата по един, а за града - 3 бр. (общо 12 бр.). Дължината на външната водопроводна мрежа е около 50 км., като 75% от нея е изпълнена от етернитови тръби, а останалите са стоманени. Вътрешната водопроводна мрежа е с обща дължина около 180 км., като 90% от нея също са етернитови тръби. Големи загуби на питейни води има по трасето в гр.Смядово – от 375 хил.куб.м подадена вода, полезно използваната е едва 158 хил. куб.м или 42,13%. В останалите населени места отношението подадена/полезноизползвана вода е в границите на нормалното. Най-голяма е водопроводната мрежа в гр.Смядово – 56 км, следвана от с.Риш - 19 км.

Водопроводната мрежа на територията на общината е остаряла, с изтекъл амортизационен срок - по голямата част от нея е строена преди 60 г.

На територията на община Смядово работи пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадни води. Тя се използва от химическите заводи в гр.Смядово. Пречиствателният ефект е 100%. Поради липса на химически завмърсители през последните 7 г., станцията работи само на стъпало “механично утаяване”. Изходните води отговарят на водоприемник втора категория.

Проблемът е в това, че при приватизацията на химическия завод, тя остава негова собственост. Предприети са действия за прехвърлянето и от новите собственици на общината.

ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Със съседните общини транспортното обслужване се осъществява по второкласен път 73 /Шумен – Карнобат/ и три третокласни /Ивански – Дългопол, Смядово – Преслав, Риш – Върбица/, като те обслужват половината от населените места от общината. Останалите населени места се обслужват единствено от общински пътища, чието състояние не е на необходимото ниво.

През общината преминава железопътна линия Шумен – Комунари, обслужваща г.Смядово и две села /Бял бряг, Желъд/, има връзка от града до военно поделение и бившите химически заводи с дължина от 26.4 км.

ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ

Трансформаторната мощнос в подстанция “Юбилейна” - гр.Смядово е захранена с два независими 110 KV далекопровода и е достатачна за нуждите на общината. Трафопостовете са 80 бр. (от тях 65 експлоатирани от ЕРК – Шумен).

Дължинате на мрежите на територията на общината са:

  • Въздушни електропроводи 20 KV – 95.590км.
  • Кабелни електропроводи 20 KV – 4.840км.
  • Въздушни мрежи НН -107.440км.
  • Кабелни мрежи НН -10.270км

ЕРК – Шумен подготвят план за реконструкция, модернизация, и изграждане на нови ел.проводи 20 KV, като за изпълнението им са заложили 1 548 000 лв., реконструкция и модернизация на мрежи ниско напрежение /в това число монтаж на ел. табла на регулация/, за които са заложени 4 400 000лв. Също така са предвидени 96 000 лв.за подобряване качеството и сигурността на ел. захранването. Всички населени места от общината са електроснабдени. Мрежата Средно Напрежение е в задоволително състояние, но с оглед бъдещото развитие са необходими средства за модернизация и усъвършенстване.

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

В Община Смядово имат покритие три GSM оператора – Глобул, М-тел и Виваком. Съществува Общински радиовъзел, който има около 700 абоната в гр.Смядово, с.Кълново, с.Веселиново, с.Риш. Трябва да се изгради мрежа и в селата Ново Янково, Желъд и Черни връх. В селата Янково и Бял бряг има неработеща мрежа. Мрежата се използва и за връзка с населението при оповестяване на бедствия, аварии и катастрофи. В общината има кабелна телевизия и интернет само в гр.Смядово. Интернет се доставя от два доставчика, потреблението му нараства през последните години.

Телефонните централи са на БТК. Пощенски клонове има в гр. Смядово, с. Янково, с. Риш, с. Веселиново.

Категория: