Република България ● Община Смядово

Езици

Конкурс за началник отдел РРЕХД

понеделник, 10.02.2020 г.

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 1, ал.1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители

Н А Р Е Ж Д А М

1.Обявявам конкурсна процедура за :

 • назначаване на държавен служител на  свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” в Дирекция „Специализирана администрация”,  в  общинска администрация  - Смядово.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • образователна степен – бакалавър;
 • ранг –ІІІ  младши;
 • професионален опит – 4 години;
 • вид на правоотношението-служебно.

 

3. Процедура за провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Решаване на писмен тест;
 • Интервю с успешно издържали теста.

 

4.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

 •      Писмено заявление за участие в конкурса по образец- Приложение № 3 към   чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, които  удостоверяват продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и/или придобит ранг като държавен служител;
 • Други  документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността- допълнителни умения и квалификации

5. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

 • Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • е навършил  пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

   

    6. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността социални дейности – „Регулиране и контрол в сферата на социалните дейности“;
 • Опит в управление на проекти финансирани със средства от ЕС;
 • Опит в областта на социалните услуги;
 • Опит в областта на обществените поръчки;
 • Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

 

7.Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник, който е снабден с нотариално заверено за целта пълномощно на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2 в Деловодството на Общинска администрация, гр. Смядово до 17.00 часа на  21.02.2020г. За контакти главен специалист „Човешки ресурси“ , 05351/2033.

            8. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите по чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта не се регистрират.

 

9.Място, където ще се обявят Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Информационен център в Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

 

              10. Оповестяване на конкурса да се извърши на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, като Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса. обявлението трябва да се публикува  на сайта на община Смядово-www.smyadovo.bg ,  и на информационното табло на община Смядово, намиращо се на първия етаж на сградата  на община Смядово- пл.“Княз Борис І“ №2.

Всички други съобщения  и  списъци  във връзка с конкурса, ще се поставят на Информационното  табло на община Смядово.

11. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика

Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” в дирекция „Специализирана администрация“ планира, ръководи, организира, координира и осъществява контрол. Участва при формирането и провеждането на държавната и общинската политика в общината съгласно дейността и функциите на отдела. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни становища, оценки и решения по проблемите касаещи, екология, хуманитарни дейности и регионалното развитие на общината, както и по всички въпроси касаещи длъжността. Участва в разработването на  планове, програми и проекти за участие на Община Смядово по различни програми, подготвяне документация по Закона за обществените поръчки.

12. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Всички други съобщения  и  списъци  във връзка с конкурса, ще се поставят на Информационното  табло на община Смядово.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ”

в Дирекция ”Специализирана  администрация”

Общинска администрация, гр.Смядово със седалище и адрес: гр.Смядово, пл. “Княз Борис І” №2 на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 1, ал.1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед №   /  2020г. на Кмета на Община Смядово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” в Дирекция „Специализирана администрация”, в общинска администрация Смядово.

 2. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал. от ЗДСл.: Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;Да е дееспособно лице; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат  съответната длъжност; да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността социални дейности – „Регулиране и контрол в сферата на социалните дейности“;

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • степен на образование –висше „бакалавър”; професионален опит - 4 години; ранг – ІІІ младши.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Допускане по документи
 • Тест
 •  Интервю

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец- Приложение № 3 към   чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, които  удостоверяват продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и/или придобит ранг като държавен служител;
 • Други  документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността- допълнителни умения и квалификации;

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник, който е снабден с нотариално заверено за целта пълномощно на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2 в Деловодството на Общинска администрация, гр. Смядово до 17.00 часа на  21.02.2020г. За контакти главен специалист „Човешки ресурси“ , 05351/2033.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса на таблото в Информационен център в Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

 

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” в дирекция „Специализирана администрация“ планира, ръководи, организира, координира и осъществява контрол. Участва при формирането и провеждането на държавната и общинската политика в общината съгласно дейността и функциите на отдела. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни становища, оценки и решения по проблемите касаещи, екология, хуманитарни дейности и регионалното развитие на общината, както и по всички въпроси касаещи длъжността. Участва в разработването на  планове, програми и проекти за участие на Община Смядово по различни програми, подготвяне документация по Закона за обществените поръчки.

9. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово