Република България ● Община Смядово

Езици

Обществена трапезария

РАЗКРИТА Е ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ (19.91 KB, RTF)

Обществената трапезария продължава своята работа и през месец април

След като бяха осигурени средства, срокът на проекта за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, който се реализира на територията на община Смядово се удължава до 30 април 2010г. По проекта в общината се предоставя храна на 50 лица в гр. Смядово и селата Кълново, Веселиново, Александрово и Риш, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами.

През периода на реализация на проектните дейности се извършва текущ ежемесечен контрол от Министерство на труда и социалната политика чрез Дирекция „ Социално подпомагане” – Велики Преслав. Създадена е оптимална организация по администрирането, предоставянето и отчитането на услугата, както и за обратна връзка с потребителите.

В рамките на реализацията на проекта е постигнато задоволяване на потребностите от храна на хора на месечно подпомагане, на лица и семейства с ниски доходи или без доходи.  Като положителна тенденция е регистрирана промяна в нагласите на населението към социалните услуги в общността  и  формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение. В тази връзка Община Смядово се стреми да отговоря на потребностите на хората за постигане на устойчивост на реализираните проектни дейности, както и качествено предоставяне на социалните услуги.

Категория: