Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2019 г.

петък, 28.12.2018 г.

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО – Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА,

Кани жителите на Община Смядово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Смядово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.01.2019 година /понеделник/ от 10,00 часа в Заседателна зала на Община Смядово.

Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2019 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: http://smyadovo.bg.