Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ – 2“ ГР. СМЯДОВО

сряда, 07.09.2022 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“ гр. Смядово, Община Смядово

 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ – 2“ ГР. СМЯДОВО

 

        В „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“, гр. Смядово ще се предоставят социални услуги в помощ на пълнолетни лица с деменция, и ще се осигурява качествена среда за живот, близка до семейната. Целта е да бъде осигурено качество на живот, което гарантира пълноценно развитие и подкрепа.

 

Целева група: Пълнолетни лица с деменция, във всички фази на болестта.

 

Място на работа:

 • „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“, с административен адрес: п. к. 9820 гр. Смядово, ул. „Цар Калоян“ №3, ет.2;

 

Капацитет:

 - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“ – 15 потребители;

 

Брой свободни места:

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“ гр. Смядово                   – 13,5 бр.:

 

 • Директор – 0,5 бр., с код по НКПД: 13447001
 • Социален работник – 1 бр., с код по НКПД: 26356003
 • Медицински специалист - 2 бр., с код по НКПД: 22216001
 • Трудотерапевт – 2 бр., с код по НКПД: 53291008
 • Домакин/ касиер - 0,5 бр., с код по НКПД: 43213022
 • Санитар/ болногледач – 7 бр., с код по НКПД: 53211002      
 • Шофьор/ поддръжка – 0,5 бр., с код по НКПД: 83222002

 

Кратко описание на длъжността „Директор социални услуги в общността“:

     Изпълняващият длъжността „Директор“ в сферата на предоставяне, на социални услуги в общността, извършва дейности по ръководство и управление на специализирана институция в сферата на социалните дейности, а именно „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 2“. Организира, ръководи, контролира и координира цялостната работа в специализираната институция. Сключва трудови договори с работещите и спазва всички законови разпоредби, като работодател.

 

Минимални изисквания за длъжността „Директор“:

 • Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“;

 

Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

     Изпълняващият длъжността “социален работник“ извършва дейности по оказване на подкрепа и дейности за възстановяване и изграждане на социални умения в потребителите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 2“. Извършва оценка на индивидуалните потребности на потребителите, на Центъра.

     Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните дейности. Организира социалната дейност, съобразно индивидуалните възможности и личния избор на потребителите.

 

Минимални изисквания за длъжността „Социален работник“:

 • Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен: „Бакалавър“ или „Магистър“, специалност „Социални дейности“.
 • Професионален опит по специалността – над 1 година.

 

Кратко описание на длъжността „Медицинска сестра“ или други медицински специалисти:

     Изпълняващият длъжността „Медицинска сестра“ /или други медицински специалисти/ извършва дейности по предоставяне на комплекс от социално-здравни услуги на потребителите в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 2“.

 

Минимални изисквания за длъжността „Медицинска сестра“ или др. мед. специалисти:

 • Завършено средно-специално или висше образование, , специалност „Медицинска сестра“ или друг вид медицинско образование;
 • Професионален опит по специалността – над 1 година.

 

Кратко описание на длъжността „Трудотерапевт“

     Изпълняващият длъжността “Трудотерапевт“ извършва дейности за постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот на потребителите. Оказва подкрепа и планува дейности за възстановяване и/или подкрепа в изграждането на социални умения. Оказва подкрепа и поддържане на трудови навици в потребителите на социалната услуга. Планира дейности, съобразени с конкретните потребности, желанието и личния избор на всяко настанено лице.

 

Минимални изисквания за длъжността „Трудотерапевт“:

 • Завършено средно или висше образование;
 • Професионален опит по специалността – над 1 година.

 

Кратко описание на длъжността „Домакин/касиер“

     Изпълняващият длъжността “Домакин/касиер“ приема, съхранява и предава парични средства /лични пенсии на потребителите/. Организира доставката на необходимите хранителни продукти, стоки, материали и консумативи от битов характер. Води установената първична отчетност по приемане на стоки и материали. Отговаря за събирането, съхраняването и отчитането на паричните средства /такси/ от потребителите на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция - 2.

 

Минимални изисквания за длъжността „Домакин/касиер“:

 • Завършено средно или висше образование;
 • Професионален опит по специалността – над 1 година

 

Кратко описание на длъжността „Санитар/болногледач“

     Изпълняващият длъжността “Санитар/болногледач“ съдейства за социалната интеграция на потребителите на социални услуги, като ги насърчава и подпомага да водят активен и независим начин на живот в рамките на специфичните им  възможности. Предоставя грижи при спазване стандартите за качество на социалните услуги. Подпомага потребителите при удовлетворяване на основните им жизнени потребности - хранене, хигиена, движение, почивка, обучение и забавление.

 

Минимални изисквания за длъжността „Санитар/болногледач“:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит по специалността – над 1 година.

 

 

Кратко описание на длъжността „Шофьор“ и подръжка

     Изпълняващият длъжността „Шофьор“ и поддръжка управлява служебен автомобил за транспортиране на потребители на „Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 2“.

 

Минимални изисквания за длъжността „Шофьор“:

 • Завършено средно образование;
 • Да притежава свидетелство за управление на МПС, минимум категория С
 • Професионален опит по специалността – над 1 година

 

Специфични изисквания към кандидатите, участващи в процедурата за подбор на персонал в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 2“ гр. Смядово:

 • Наличие на опит в сферата на социалните услуги;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа с потребители на социални услуги;
 • Умения за бърза, адекватна реакция в ситуация на криза;
 • Умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно поведение.

 

     Специфичните изисквания към кандидатите им носят допълнително предимство в процедурата за подбор.

 

Процедура по подбор на кандидатите:

 

     Процедурата по подбор на кандидати за заемане на обявените свободни, работни места ще се проведе на два етапа, както следва:

 - Етап І – проверка на подадените от кандидатите документи;

 - Етап ІІ – провеждане на интервю с класираните кандидати.

 

    До участие в процедурата за подбор на кандидати за заемане на обявените свободни, работни места не се допускат лица, които не са представили всички, необходими документи или документите не отговарят на посочените в обявлението изисквания.

 

Документи за кандидатстване:

   - Заявление по образец;

   - Декларация по образец;

   - Автобиография /СV/;

   - Копие на диплома за придобита степен на завършено образование, съобразно изискванията;

   - Копие на документ/и, удостоверяващ/и наличието на професионален опит;

   - Копие на свидетелство за управление на МПС, категория С/ приложимо за длъжността „Шофьор….“/.

 

Място за подаване на документи:

     Документите, необходими за кандидатстване в процедурата за подбор се подават в Център за  административно обслужване, находящ се в административната сграда на община Смядово, с административен адрес: п. к. 9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ №2.

 

Кандидатстването за всяко от обявените свободни, работни места се извършва с подаване на отделен пакет документи за кандидатстване, за съответната длъжност.

 

Краен срок за подаване на документи:

До 16,30 часа на 20.09. 2022г.

 

Място за провеждане на интервю с допуснатите кандидати:

     Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в Заседателната зала, намираща се на втори етаж в административната сграда на община Смядово, с адрес: : п. к. 9820 гр. Смядово,   пл. „Княз Борис І“ №2. на 27.09.2022г. от 09.00 часа.

 

Обявяване на резултатите:

     Окончателните резултати от проведената процедура за подбор на персонал за „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – 2“ гр. Смядово, ще бъдат обявени на интернет страницата на община Смядово, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда.

     Класиралите се на първо място кандидати за съответната длъжност ще бъдат лично уведомени за постигнатите резултати и поканени да сключат трудов договор.

 

     С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори със срок на изпитване 6 /шест/ месеца.

 

     Преди сключването на трудовите договори, одобрените кандидати следва да представят свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за работа /в случай, че лицето не е работило през последните три месеца/ и заверена лична, здравна книжка.

 

 

Обявление към процедура за Подбор на персонал ЦНСТ2 (95 KB, DOC)

1. Заявление за кандидатстване ЦНСТ2 (76.5 KB, DOC)

2. Декралация ЦНСТ2 (68.5 KB, DOC)

3. Уведомление лични данни  ЦНСТ2 (67.5 KB, DOC)

4. Автобиография (67.5 KB, DOC)