Република България ● Община Смядово

Езици

Редовно заседание на Общински съвет на 07.02.2007 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА на 07. 02. 2007 г. от 9.30 часа в Конферентната зала на Община Смядово ще се проведе заседание на Общински съвет – Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет и поименен списък за състоянието на общинската собственост.
  2. Приемане на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Смядово.
  3. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
  4. Допълнение в Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Смядово.
  5. Определяне размера на таксите за 2008 година на страничните ползвания /паша/ от Общинския горски фонд.
  6. Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопастност на територията на Община Смядово.
  7. Продажба на общинско жилище.
  8. Провеждане на акция по кръводаряване в община Смядово през 2008 г.
  9. Докладни и питания.