Република България ● Община Смядово

Езици

Социалните услуги в Община Смядово

Социалните услуги, предоставяни в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или среда, близка до семейната.

СТРАТЕГИЯ (DOC) (853 KB, DOC) за развитие на социалните услуги в община Смядово 2011 - 2016

В община Смядово социалните услуги, които се предоставят в общността са:

  • Личен асистент – това е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.
  • Социален асистент – лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
  • Домашен помощник – лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
  • Домашен социален патронаж – комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.
  • Дневен център – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и на потребности от организация на свободното време и личните контакти.
  • Център за социална рехабилитация и интеграция – комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
  • Защитени жилища – форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
  • Обществена трапезария – социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Социалните услуги се определят като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции или в общността. Те се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Доставчици на социални услуги са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане фицически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са: домове за деца или младежи с увреждания; домове за възрастни хора с увреждания; социално учебно-професионални заведения; домове за стари хора, приюти; домове за временно настаняване.

Потребители на социални услуги са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции.

Законово е предвидена възможност при необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община да се разкриват и други видове социални услуги. Местните потребности на населението е основен водещ критерий при разкриването на нови видове алтернативни социални услуги.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до директора на дирекция „Социално подпомагане” за социални услуги, които са държавна дейност; до кмета на общината за социални услуги, които са общинска дейност или до органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е друго фицическо или юридическо лице. Към молбата се прилагат копие от документ за самоличност, копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв; копие от решение на лекарска комисия, ако има такова. Органът, до който е отправена молбата, след като разгледа приложените документи, извършва социална оценка на потребностите на лицето от услуги в доклад-предложение.

КАК И КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

ОБЩИНА СМЯДОВО, гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2, Информационен център и на телефони: 05351/20-33, 21-30, всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч.

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, гр. Велики Преслав – Смядово, ул. „Славянска”№2а и на телефони: 05351/20-95, 21-84, 21-64.

КМЕТСТВАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СМЯДОВО

Категория: