Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение Уведомление до г-жа Добринка Георгиева Йорданова

понеделник, 12.09.2016 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по §5, ал. 8 от ПЗР от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. регистри-/ССПКККР/

№ 23/29.07.2016 г.

 

Дирекция „Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §5, ал. 8 от ПЗР от Наредба № 3 за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и чиито права се засягат от изменението, съгласно § 5, ал. 10 от ПЗР от Наредба № 3 за /ССПКККР/:

Заповед № 418/28.07.2016 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен номер 400 и новообразуван имот № 536a от квартал 19, с. Веселиново, Община Смядово.”

На основание § 5, ал. 9 от ПЗР от Наредба № 3 за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.