Република България ● Община Смядово

Езици

Услуга Център за социална рехабилитация и интеграция

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.04.2014 в гр. Смядово стартира нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, по проект на Община Смядово, одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила“. Проекта ще се изпълнява в периода от 01.04.2014 до 31.12.2014. Адресът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е гр. Смядово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ /Клуб на инвалида/. Центърът ще бъде отворен всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч.

Какво представлява услугата Център за социална рехабилитация и интеграция?

Разкриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция доказва още веднъж устойчивото развитие и разширяване дейностите по предоставяне на различни социални услуги с присъщите отговорности и роля за обезпечаване интересите на населението на община Смядово, като съществена част от обществения живот. Същинската дейност по отстраняване и компенсация функционалната и социалната изолация и постигане оптимална адаптация и интеграция на целевите групи в обществена среда ще се извършва в предназначената за ЦСРИ сграда, ремонтирана и обзаведена през 2009г. с помощ от Социално инвестиционен фонд/закрит 2010г./.

Социалната насоченост на проекта е към всички жители на общината в неравностойно социално положение поради инвалидизиране и/или други причини и обстоятелства, без оглед на възраст, пол, етнос, религиозна или политическа приналежност и пр. недопустими дискриминационни признаци, в условията на гарантиране правата, зачитане достойнството, свободата на волята, личния избор, независимостта, а именно: деца и младежи, хора с увреждания, възрастни хора, етнически общности, други групи.

Продължителността на проекта в рамките на бюджетната година е 9 месеца от 01/04/2014 до 31/12/2014.

Общият бюджет на проект "Център за социална рехабилитация и интеграция" /ЦСРИ/ възлиза на 23 429 лева, от които 18 569 лв. са финансирани от Фонд «Социална закрила» и 4860 лева са от «собствен принос».

Основната цел на проекта е разкриване и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция. Центърът ще предоставя комплекс от социални услуги, целящи психо-физическа и социална рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, които цели ще се реализират чрез:

 • осигуряване включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори;
 • обезпечаване специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено с конкретните рехабилитационни потребности;
 • създаване оптимални условия за интеграционна работа с потребителите;
 • оказване подкрепа на лицата и техните семейства;
 • оценка на нуждите на лицата и изготвяне програми за грижи;
 • запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране на Центъра;
 • планиране интервенции според установените проблеми;
 • определяне очакваните резултати и възможните срокове за постигането им в зависимост от наличните ресурси;
 • дефиниране ролите на специалистите в обслужването на лицето и предстоящите специализирани интервенции.

За осъществяване набелязаните цели са предвидени за изпълнение следните дейности:

Социална интеграция: планиране на дейностите по социалната интеграция; организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция; компютърно обучение;

Работа с роднини: запознаване на  роднините с индивидуалните програми на потребителите; уведомяване роднините с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма; организиране на срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ; провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел; провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините; обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ.

Връзки с обществеността: подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра чрез средствата за информация, съвместно с представители на медиите и запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства; провеждане на работни срещи и дискусии; обучение на доброволци и изготвяне на график по програма за включването им в изявите на центъра; осъществяване на международни контакти с други центрове; посещения в различни предприятия, учреждения и институции; изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел; изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ.

Свободно време, отдих и развлечение: отбелязване на национални и религиозни празници; честване рождени и именни дни; излети сред природата; посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; организиране на пикници и екскурзии; други.

Рехабилитация: двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите, тестване на възможностите за самообслужване, двигателни умения и масаж, пасивно раздвижване и активни упражнения, упражнения с и на уреди; психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността, развитие на познавателните процеси, работа по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението въз основа психологичната оценка, прилагане специфични методики, тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и пр.; социална рехабилитация чрез работа по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умениятз и потребностите на всяко лице, работа със семейството, консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ.

Арт-терапия: музикална терапия; изобразително изкуство; приложно изкуство;

Трудотерапия: готварство; шивачество; цветарство и градинарство; битови умения.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Целева група – деца и възрастни с увреждания.

Необходими документи:

А). ВЪЗРАСТНИ:

 • Молба от лицето до Кмета на община Смядово;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/.

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;

Б). ДЕЦА:

 • Молба от родителя (настойника, попечителя) до Кмета на община Смядово.

Всички желаещи да ползват услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ могат да подават заявления и придружаващия комплект от документи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00часа в Информационния център на Община Смядово.

 

От дейността на ЦСРИ Смядово

Посетете също и Facebook страницата на ЦСРИ Смядово - "Център за социална рехабилитация и интеграция Смядово". 

 

Категория: