Република България ● Община Смядово

Езици

V. Култура и образование

1. Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията – 10.00 лв.

2. /Решение 65/2008/ За ползване на радиоточка собственика заплаща годишна такса в размер на 10 /десет/ лева

3. /Решение 65/2008/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на продабиване на радиоточката, когато тя е придобита след 31 март.

4./Решение 65/2008/ За услугите, извършвани от Общинско кабелно радио Смядово, от стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени:

• За обява на стопански субекти - 6,00 лв.

• За обява на физическо лице - 3,00 лв.

• За реклама на стопански субекти - 10,00 лв.

• За музикален поздрав - 2,00 лв.

5. Тарифи за публикуване на рекламни карета и малки обяви в информационен бюлетин “Смядово”:

1. Рекламни карета:

• До 10 квадратни сантиметра – 5.00 лв.

• До 20 квадратни сантиметра – 10.00 лв.

• Над 20 квадратни сантиметра – 20.00 лв.

2. Обяви:

• До 10 думи – 5.00 лв.

• Над 10 думи – 10.00 лв.