Република България ● Община Смядово

Езици

В община Смядово стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

понеделник, 25.01.2021 г.
Категория: 

Община Смядово стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

От 25.01.2021 г в Община Смядово обявява прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „домашни помощници”. 

Новата специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ се разкрива за 21 потребители за 2021 г. и ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Смядово за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда.

Целта за разкриване на услугата е предоставянето на грижа в домашна среда за подобряване на качеството на живот на граждани от две уязвими групи,  които са:

  • лица в надтрудоспособна възраст (над 65 години) в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност (без ТЕЛК);
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. (с ТЕЛК и чужда помощ)

„Асистентска подкрепа“ включва почасова подкрепа от помощник за:

-самообслужване;

-движение и придвижване;

-промяна и поддържане на позицията на тялото;

-изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

-комуникация.

Социалната услуга  „Асистентска подкрепа“ е държавно-делегирана дейност. За община Смядово от държавния бюджет за 2021 г. са определени средства за 21 ползватели да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности, за което ще бъдат назначени 7 „домашни помощници“. Средно - един домашен помощник ще може да предоставя грижи за трима ползвателя на услугата.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Приемът на заявления се извършва в ОБЩИНА СМЯДОВО, гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, Информационен център и на телефони: 05351/20-33, 21-30, всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч., obshtina_smiadovo@abv.bg 

Срока за прием на документи за вклюючване в услугата е постоянен, като приема на заявления за първоначален подбор е до 06.02.2021 г.

При запълване капацитета на услугата желаещите потребители се включват в списък на чакащите.

Заявление за потребител  (92 KB, DOC)

Заявление за кандидатстване за работа като домашен помощник (85 KB, DOC)