Република България ● Община Смядово

Езици

VІ. Селско стопанство

1. Учредяване на право на ползване върху земеделски земи от общинския поземлен фонд -10.00 лв.

2. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства - безплатно

3. Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно пчеларство - безплатно

4. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства – 0.30 лв./брой пчелно семейство

5. Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин – 5.00 лв.

6. Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин – 5.00 лв.

7. Издаване на удостоверения за собственост на регистрирани кучета – 3.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за собственост на едър рогат добитък – 3.00 лв.

9. Издаване на регистрационен картон на собственици на ППС с животинска тяга – 3.00 лв.

10. Издаване на удостоверения за регистрация на тютюн и разпределение на квота на тютюнопроизводители - безплатно

11. Заверяване на декларации за засети площи от земеделски производители – 5.00 лв.

12. Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОССИ – 5.00 лв.

13. Заверка на анкетни карти на земеделски производители – 2.00 лв.

14. Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост – по тарифа

15. Замяна на общинска земеделска земя със земеделска земя, собственост на физически или юридически лица – съгласно решение

16. Издаване на документи от имотните регистри за земеделска собственост - 10.00 лв.

17. Издаване на разрешение за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски на територията на Община Смядово - 10.00 лв./брой.