Република България ● Община Смядово

Езици

VІІІ. Административни услуги – екология

1. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място – 10.00 лв., след заплащане на обезщетение по реда на Наредбата за зелената система

2. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място – 15.00 лв.

3. Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила – 25.00 лв.

4. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци – безплатно, след заплащане на такса за депониране:

- за земни маси от жилищно строителство, изкопи за подземни комуникации, пътно строителство – 1.50 лв. за кубичен метър

- за строителни отпадъци - 3.30 лв. за кубичен метър

- за други неопасни отпадъци - 4.40 лв. за кубичен метър

5. Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда – 10.00 лв.

6. Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия – 10.00 лв.

7. Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения - безплатно

8. Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост – 10.00 лв.

9. Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС - безплатно

10. Маркиране на отсечени дървета – по тарифа

11. Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131б от ПП на Закона за горите – 2.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за превоз на дървесина, добита по реда на ЗОСИ – 2.00 лв.

13. Издаване на становища по проекти и инвестиционни предложения – безплатно – 10.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за наличие на нанесени имуществени щети на граждани вследствие на бедствия и аварии – 5.00 лв.

15. Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терени – 5.00 лв.

16. Издаване на протокол след извършена обстоятелствена проверка от комисия, назначена от кмета на общината по подадени молби, жалби, заявления и др. от заинтересовани лица, след заплащане на такса:

• За гр.Смядово – 10.00 лв.

• За останалите населени места – 15.00 лв.