Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 22.12.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 22.12.2010 г /сряда/ от 15.30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 2. Определяне размера на таксите, които се събират по Закона за горите.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 3. Ползване на бюджетни средства за разплащане на разходи по проект.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 4. Проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и поправка и попълване на кадастрален план, одобрен със Заповед № 73/07.03.1932г. и № 1105/24.03.1932г. в обхват: кв. 4 и 7, с. Бял бряг, община Смядово.
  Докл.: Д-р Севи Севев- кмет на общината
 5. Корекция в разпределението на целевата субсидия в разпределението и собствените бюджетни средства за капиталови разходи в община Смядово през 2010г.
 6. Провеждане на процедура за предоставяне на концесия за воден обект -язовир „Александрово", с.Александрово, община Смядово.
  Докл.: Д-р Севи Севев- кмет на общината
 7. Докладни и питания.