Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 24.02.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет се свиква заседание на Общински съвет Смядово на 24.02.2010г./сряда/ от 15:00часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците в община Смядово с период на действие 2009 - 2013г. през 2009г.
  докл.:д-р Севи Севев - кмет
 2. Връщане за повторно разглеждане на решение №192 по протокол №8/27.10.2009г. и вземане на решение за закриване на Детски комплекс гр. Смядово, считано от 01.09.2010г.
  докл.:д-р Севи Севев - кмет
 3. Издаване на запис на заповед от Община Смядово в полза на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по Договор №27/322/00089 от 23.10.2009г. по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен площад и детски площадки в кв.92 и кв.108", сключен между Община Смядово и ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция.
  докл.:д-р Севи Севев - кмет
 4. Приемане на Програма "Смядово за младите" на община Смядово за финансиране на младежки дейности.
  докл.:Михал Жечев - председател на ОбС
 5. Определяне размера на таксите за 2010г. за страничните ползвания/паша/ от Общинския горски фонд.
  докл.:д-р Севи Севев - кмет
 6. Докладни и питания.