Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 27.05.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 27.05.2010г. /четвъртък/ от 15.00 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Смядово.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 2. Присъединяване на община Смядово към Асоциация Общински Гори.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община
 3. Кандидатстване по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова noмощ: BG161PO001/ 4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини, Бюджетна линия: BD161PO001/4.1-03/2010 на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 4. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за воден обект - язовир „Александрово",  с. Александрово, община  Смядово/правно основание чл.18, ал.1 и ал. 2 от ППЗК, във връзка с чл. 23, ал.1 от Закона за концесиите/
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 5. Учредяване на вещно право на ползване върху имот частна общинска собственост по чл. 11, ал.2 от Закона за пчеларството.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 6. Докладни и питания.