Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 31.01.2011 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 31.01.2011г./понеделник/ от 15:30 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Смядово за 2011г.  Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Приемане на отчет и поименен списък за състоянието на общинската собственост през 2010г. Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Отчет по изпълнение на Решения №248-288 на Общински съвет Смядово. Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово.       Докл.: Д-р Севи Севев-кмет на общината

Докладни и питания.