Република България ● Община Смядово

Езици

Общински план за развитие 2014-2020

ОПР на община Смядово за периода 2014-2020 е приет на заседание на Общински съвет Смядово през месец март, 2014г. с Решение № 354 по Протокол № 4 от 23-03-2014.

ПОКАНА

Уважаеми съграждани и заинтересовани страни за бъдещето развитие на община Смядово, със Заповед на Кмета на община Смядово е сформиран екип и е  създадена необходимата организация за изготвяне на проект на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината - Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г.

 

Най – учтиво Ви каня за публично обсъждане и съгласуване на изготвения проект на общински план за развитие 2014-2020г.

Дискусиите  ще се състоят на:

·        19.02.2014г. от 15.30 часа в конферентната зала на общинска администрация -  Смядово  със общинските съветници и представители на бизнеса;

·        20.02.2014г. от 14.30 часа в конферентната зала на общината с представители от  сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и култура.

Надяваме се на Вашето присъствие, за да можем заедно да обсъдим  Вашите предложения за подобряване на качеството на живот и конкурентоспособността на община Смядово.

Предложения може да правите и на интернет страницата на Община Смядово: www.smyadovo.bg

 

Надяваме се на вашата  активност и инициативност  в обсъждането и съгласуването  на основния стратегически документ за развитието на общината !

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО


Информация за разработването на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в Община Смядово е създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на Общината - Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г.

С разработването и приемането на този важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по висок жизнен стандарт за хората в община Смядово за следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Североизточните райони, както и с Областната стратегия за развитие на област Шумен.

Със заповед на Кмета на общината е формиран екип по планиране, отговарящ за разработването на проект за Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година. Предложеният проект трябва да отговаря на изискванията на чл. 13 от Закона за регионалното развитие и чл.34 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

При работата си екипа се ръководи от Методическите указания за разработване на стратегически документи за периода 2014-2020г., одобрени със Заповед №РД-02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Работата на екипа започва с анализ на социално-икономическото състояние на общината, постигнатите резултати от изминалия програмен период и конкретизиране на актуални проблеми във всички сфери.

Заключителната част по подготовката на Общинския план за развитие, за периода 2014-2020г. на община Смядово ще приключи, с обществено обсъждане и след това приемане, от Общински съвет на заседание през месец септември 2013г.

Във връзка с това са изработени анкетни карти за проучване на общественото мнение.

Анкетните карти ще намерите на прикачения файл (DOC) (30.5 KB, DOC) или в Информационен център, община Смядово,  гр. Смядово, пл.”Княз Борис І”№2

Вашето мнение е важно за нас! Очакваме Вашите, мнения, препоръки и предложения.