Република България ● Община Смядово

Езици

БЮДЖЕТ 2022

сряда, 23.03.2022 г.

П О К А Н А

              На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово,

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО – Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА,

              Ще представи на публично обсъждане проекта на бюджет на Община Смядово  за 2022 г., на 30.03.2022 година /сряда/ от 10,00 часа в Заседателна зала,  в сградата на  Общинска администрация Смядово.

            Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2022г. на община Смядово, публикуван в уебсайта на Общината, в раздел „Общинска администрация – Бюджет на общината – БЮДЖЕТ 2022“ - http://www.smyadovo.bg/, и на електронния адрес: obshtina_smiadovo@abv.bg

            За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Смядово.

             Присъстващите трябва да са снабдени с лични предпазни средства и да спазват всички противоепидемични мерки, обявените със заповед на Министъра на здравеопазването.

 


 

Проектобюджет - Еврофондове (40.5 KB, XLS)

Проектобюджет - капиталови разходи (22.34 KB, XLSX)

Проектобюджет - Бюджет 2022 (40.5 KB, XLS)

 

Формула училища (851.36 KB, PDF)

Формула ДГ (528.5 KB, PDF)

 

Бюджет с тримесечно разпределение СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово (152.67 KB, PDF)

Бюджет с тримесечно разпределение ОУ "Христо Ботев" с. Янково (174.95 KB, PDF)

Бюджет с тримесечно разпределение ОУ "Васил Априлов" с. Риш (146.19 KB, PDF)

Бюджет с тримесечно разпределение ОП ЧОБиО гр. Смядово (338.43 KB, PDF)


Бюджет на Община Смядово за 2022 г. (882.82 KB, ZIP)

Изпълнение м. 01.2022 г. (1.59 MB, ZIP)

Изпълнение м. 02.2022 г. (1.62 MB, ZIP)

Изпълнение м. 03.2022 г. (1.65 MB, ZIP)

Отчет 1-во тримесечие 2022 г. (1.67 MB, ZIP)

Капиталови разходи първо тримесечие 2022 г.

1. КР (18.3 KB, XLSX)

2. КР (6.36 KB, XLSX)

Изпълнение м. 04.2022 г. (1.71 MB, ZIP)

Изпълнение м. 05.2022 г. (1.72 MB, ZIP)

Изпълнение м. 06.2022 г. (1.73 MB, ZIP)

Отчет 2-ро тримесечие 2022 г. (1.8 MB, ZIP)

Изпълнение м. 07.2022 г. (1.74 MB, ZIP)

Изпълнение м. 08.2022 г. (1.74 MB, ZIP)

Изпълнение м. 09.2022 г. (1.74 MB, ZIP)

Изпълнение м. 10.2022 г. (1.75 MB, ZIP)

Отчет 3-то тримесечие 2022 г. (4.33 MB, ZIP)