Република България ● Община Смядово

Езици

ІХ. Административни услуги – местни данъци и такси

1. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ - безплатно

2. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл.17 от ЗМДТ - безплатно

3. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ - безплатно

4. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ - безплатно

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ - безплатно

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ - безплатно

7. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци - безплатно

8. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци - безплатно

9. Издаване на удостоверение за декларирани данни(декларирано движимо и недвижимо имущество) – 5.00лв.

10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот – 5.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – 2.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство – 5.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – 2.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство – 2.00 лв.

15. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации – 3.00 лв.

16. Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения – 2.00 лв.

17. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87,ал.6 ДОПК) – 5.00 лв.

18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 ДОПК - безплатно

19. Данъчни консултации - безплатно

Заповед № 29 от 18.01.2018 г. (21.33 KB, PDF)

Ред за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, във връзка с чл. 87, ал. 12 от ДОПК (113.56 KB, PDF)

ИСКАНЕ за предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК (49.59 KB, DOCX)