Република България ● Община Смядово

Езици

Комплексно административно обслужване

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЩИНА Смядово
IBAN: 
BG 81 STSA 9300 8497 6394 00
BIC: STSABGSF
При банка ДСК клон Смядово


ВПИСАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР (178.73 KB, DOCX)


 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ (актуализиран 2019 г.) (365.16 KB, PDF)

Полезна връзка към Административен регистър - "Предоставяне на административни услуги от общинските администрации"


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ към 28/12/2018 г. (32.46 KB, DOCX)


 

 

Община Смядово въвежда комплексно административно обслужване

Община Смядово предприе действия за модернизиране на администрацията и административните услуги, които предлага, чрез въвеждане на Комплексно административно обслужване в общината.

С въвеждането на Комплексно административно обслужване, община Смядово ще създаде условия за изпълнение на  законовите изисквания и разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване, Наредба за административния регистър, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Закона за електронното управление.

За реализирането и качественото изпълнение на дейностите, които са необходими за въвеждането на КАО, община Смядово сключи договор за консултантски услуги с „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”. Експертите от Европейски център по законодателство спомогнаха работата на общината, като синхронизираха нормативната база с действащото законодателство, направиха описание и анализ на работните процеси и създадоха заявления и стандарти на административните услуги. Екипът от експерти консултира и служителите от общинската администрация за начина на промяна на интерфейса на интернет страницата на общината, във връзка с изискванията на Наредбата за административно обслужване и Закона за електронното управление, както и начина за свързване на информационните системи на община Смядово с Единната информационна система на държавната администрация. 

Гражданите и представителите на бизнеса на община Смядово ще имат възможността да се възползват от предимствата на Комплексното административно обслужване,  спестявайки време и материални ресурси. Те вече ще могат да заявяват и получават административните услуги чрез различни канали на достъп, както лично, така и по пощата или телефона, без да е необходимо да предоставят информация и доказателствени средства, които общината може да осигури служебно.

На интернет страницата на община Смядово, с цел прозрачност и достъпност на потребителите на услуги, ще бъде качена информация за всички административни услуги, които общината предоставя, заедно с бланки на заявленията и стандарти към тях, със законово определено съдържание – правно основание, компетентен орган, процедура на изпълнение, цена и срок на услугата, необходими документи, начини за заявяване и предоставяне на услугата и др.

Предприетите стъпки за въвеждане на Комплексно административно обслужване в община Смядово са израз на желанието на Ръководството на общината, освен да отговорят на законовите изисквания за начините на осъществяване на административно обслужване, така и да удовлетворят и задоволят потребностите на своите граждани като усъвършенстват административните работни процеси.

Чрез въвеждането на Комплексно административно обслужване, община Смядово ще осигури за своите граждани ефективност и ефикасност на услугите, отчетност и прозрачност на администрацията, намаляване на административната тежест и корупционни практики, като постави потребителя в центъра на административното обслужване.


Заповед № 13 на Кмета на община Смядово (1.93 MB, PDF)

Заповед № 14 на Кмета на община Смядово (588.84 KB, PDF)

Харта на клиента (866.67 KB, PDF)

Анкетна карта (87.19 KB, PDF)

 


Заповед за КАО (88.16 KB, PDF)

ПРОТОКОЛ (60 KB, DOC)

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО (134 KB, DOC)

ПРОТОКОЛ Приложение № 1 (60 KB, DOC)

ЗАЯВЛЕНИЕ (61.5 KB, DOC)


Бланки на документи

1. (72 KB, DOC)Заявление за регистриране на строеж четвърта категория (76.5 KB, DOC)

2. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот (79 KB, DOC)

3. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (54 KB, DOC)

4. Заявление за заверка на копие от документ от техническия архив (73 KB, DOC)

5. Заявление за издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост и заверка на молба-декларация (72.5 KB, DOC)

6. Заявление за одобряване (съгласуване) на инвестиционни проекти (83.5 KB, DOC)

7. З А Я В Л Е Н И Е (71.5 KB, DOC)

8. Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи съгласно чл.176а, чл.176б ал.1 и ал.2 от ЗУТ (69 KB, DOC)

9. Заявление за попълване на кадастрален план в поземлен имот (71.5 KB, DOC)

10. Заявление за освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строеж, негодни за използване или застрашени от самосрутване (75.5 KB, DOC)

11. Заявление за изменение на подробен устройствен план (86.5 KB, DOC)

12. Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни елементи (75.5 KB, DOC)

13. З А Я В Л Е Н И Е (68.5 KB, DOC)

14. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (78.5 KB, DOC)

15. Заявление за презаверка на скица за недвижим имот (74.5 KB, DOC)

16. Заявление за издаване на скица - виза за проучване и проектиране (77 KB, DOC)

17. Заявление за издаване на разрешително за строеж/поставяне (77.5 KB, DOC)

18. Заявление за издаване на удостоверение от общ характер или обяснителна записка на урегулиран поземлен имот (72 KB, DOC)

19. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (79 KB, DOC)

20. Заявление за регистриране на строеж пета категория (72 KB, DOC)

21. ЗАЯВЛЕНИЕ производство (61.5 KB, DOC)

22. Уведомление за инвестиционно намерение (123.43 KB, RTF)

23. 2119 Заявление за удостоверяване за факти и обстоятелства (77.5 KB, DOC)

24. 2120 Заявление промени разписен списък (78.5 KB, DOC)