Република България ● Община Смядово

Езици

Публични регистри

Прикачен файлРазмер
Регистър на язовирите4.56 MB
Регистър паспорти315.5 KB
СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ68.5 KB
Информация за разделно събиране на отпадъци 2017 г.262.53 KB
Информация сепариране отпадъци 2017 г.158.18 KB
Регистър площадки 2017 г.302.76 KB
Регистър ОП 2015 г.330.5 KB
Регистър ОП 2016 г.368.53 KB
Регистър ОП 2017 г.325.94 KB
Регистър дарения44.27 KB
Регистър за рекламно-информационните елементи109.5 KB
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2017 г.12.74 KB
Регистър на заведенията за социални услуги45.76 KB
Регистър на издадените актове за изработване на Устройствени планове и на измененията им за 2017 г.16.74 KB
Регистър за притежание на домашно куче30.22 KB
Главен регистър за публична общинска собственост264 KB
Регистър ненормирано работно време11.76 KB
Главен регистър за частна общинска собственост1.55 MB
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост14.83 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Александрово общ. Смядово284.53 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Бял бряг, общ. Смядово298.56 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Кълново, общ. Смядово305.53 KB
Регистър - ливади763.04 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Ново Янково, общ. Смядово346.46 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Риш, общ. Смядово740.65 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище гр. Смядово, общ. Смядово981.55 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Веселиново, общ. Смядово1.29 MB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Янково, общ. Смядово1.15 MB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Желъд, общ. Смядово209.55 KB
Регистър на общинския поземлен фонд по начин на трайно ползване землище с. Черни връх, общ. Смядово347.07 KB
Регистър на пчелини и пчелни семейства151.88 KB
Заповед закриване детска градина с. Веселиново11.29 KB
Заповед закриване Детски комплекс гр. Смядово28.9 KB
Заповед закриване основно училище с. Веселиново27.49 KB
Регистър на вероизповеданията в община Смядово43.04 KB
Регистър на детските градини в община Смядово43.02 KB
Регистър на закрити училища в община Смядово43.63 KB
Регистър на училищата в община Смядово43.08 KB
Регистър на лекарски практики по дентална медицина26.5 KB
Регистър на лекарските практики29 KB
Регистър културни институции40.5 KB
Регистър на издадените разрешителни12.8 KB
Регистър на пчелини и пчелни семейства18.37 KB
Регистър на дарения 2019 г.46.01 KB
Регистър разрешение строежи акт. 201925.09 KB
Регистър експлоатация акт. 201917.99 KB
Регистър заповеди за изработване на ПУП акт. 201916.48 KB
Регистър заповеди одобряване на ПУП акт. 201920.72 KB
Главен регистър зо публична общинска собственост270.5 KB
Главен регистър за частна общинска собственост1.66 MB
Регистър на строежите на територията на община Смядово и документацията към тях съгласно ЗУТ акт към 30.09.2020 г.29.09 KB
Регистър на въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория, акт към 30.09.2020 г.19.85 KB
Публичен регистър за рекламно-информационните материали, акт. към 30.09.2020 г.109.5 KB
Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП, акт. към 30.09.2020 г.17.79 KB
Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им, акт. към 30.09.2020 г.23.78 KB
Регистър на даренията14.17 KB