Република България ● Община Смядово

Езици

Наредби на Общински съвет/Правилници

 1. НАРЕДБА № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на Община Смядово (660.35 KB, PDF)

 2. НАРЕДБА за рекламната и информационната дейност на територията на община СМЯДОВО (230.41 KB, PDF)

 3. Общинска програма за управление на отпадъците (1.44 MB, PDF)

 4. ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински съвет (430.84 KB, PDF)

 5. НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (622.25 KB, PDF)

 6. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 ГОДИНА (198.5 KB, DOC)

 7. НАРЕДБА за пожарна безопасност

 8. НАРЕДБА за управление на отпадъците (872.55 KB, PDF)

 9. НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския  бюджет  на Община  Смядово (539.98 KB, RTF)/отменена с Решение № 310 по Протокол № 13 от 18.12.2013г./

 10. НАРЕДБА за реда на провеждане на търговска дейност на територията на Община Смядово (RTF)

 11. НАРЕДБА за гробищните паркове на територията на Община Смядово (93.54 KB, RTF)

 12. НАРЕДБА за управление на Общинските пътища (303.35 KB, RTF)

 13. НАРЕДБА за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги (107.65 KB, RTF)

 14. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смядово (443.59 KB, PDF)

 15. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Смядово (398.73 KB, PDF)

 16. Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти (452.22 KB, PDF)

 17. Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Смядово (43.5 KB, DOC)
 18. Наредба за управление на горските територии, собственост на община Смядово (отм. с Решение № 238 от 6.12.2019 г. на АС Шумен)
 19. Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Смядово (178.3 KB, PDF)
 20. Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана" (330.98 KB, PDF)
 21. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово (329.36 KB, PDF)
 22. Правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин" (312.06 KB, PDF)
 23. Наредба за определянето на местните данъци (600.56 KB, PDF)
 24. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово (567 KB, PDF)
 25. Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово (163.03 KB, PDF)
 26. Решение № 97 от 01.11.2016 г.  (1.44 MB, PDF)
 27. Решение № 2 от 19.01.2017 г. (226.15 KB, PDF)
 28. Решение № 42 от 08.06.2017 г. (372.63 KB, PDF)
 29. Решение № 48 от 15.06.2017 г. (231.63 KB, PDF)
 30. Решение № 81 от 04.10.2017 г. (246.59 KB, PDF)
 31. Решение № 83 от 09.10.2017 г. (200.72 KB, PDF)
 32. Решение № 115 от 01.12.2017 г. (373 KB, PDF)
 33. Решение № 134 от 22.12.2017 г. (353.24 KB, PDF)
 34. Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово (306.3 KB, PDF)
 35. Решение № 93 от 05.07.2018 г. (466.93 KB, PDF)
 36. Решение № 99 от 17.07.2018 г. (305.84 KB, PDF)
 37. Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Смядово (235.82 KB, PDF)
 38. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смядово (872.81 KB, PDF)
 39. Решение № 118 от 26.06.2019 г. на Административен съд Шумен (837.7 KB, PDF)
 40. Решение № 192 от 1.11.2019 г. на Административен съд Шумен (781.34 KB, PDF)
 41. Решение № 238 от 6.12.2019 г. на Административен съд Шумен (1.96 MB, PDF)
 42. Решение № 57 от 11.03.2020 г. на Административен съд Шумен (534.13 KB, PDF)
 43. НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО (601.42 KB, PDF)